แผนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา

นักศึกษารหัส 64 ใช้แผนการศึกษาตามตารางด้านล่างนี้

นักศึกษารหัส 65 ดูแผนการศึกษา ที่นี่ http://www.inmu2.mahidol.ac.th/foodsafety/?p=138755

ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา รหัส 65 คลิกที่นี่

แผน ก

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒

 

 

 สภพป ๖๒๖ หลักการทางพิษวิทยาและอาหารปลอดภัย ๓ (๓-๐-๖)  สภพป ๖๒๕ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางพิษวิทยาด้านอาหารและโภชนาการ ๒ (๑-๒-๓)
 สภพป ๖๒๗ การทดสอบด้านพิษวิทยาตามมาตรฐานควบคุมอาหารปลอดภัย ๓ (๒-๒-๕)  สภพป ๖๒๙ ความเสี่ยงต่อสุขภาพของการได้รับสารอาหารเกินและการควบคุมทางกฎหมาย ๒ (๒-๐-๔)
 สภพป ๖๐๔ โภชนาการกับพิษวิทยา ๓ (๓-๐-๖)  สภพป ๖๓๐ การวิเคราะห์ความเสี่ยงความปลอดภัยทางอาหาร ๓ (๓-๐-๖)
 สภพป ๖๒๘ อันตรายในอาหารและผลกระทบต่อสุขภาพ ๓ (๓-๐-๖)  วิชาเลือก ๕ หน่วยกิต
รวม  ๑๒  หน่วยกิต รวม  ๑๒  หน่วยกิต
 สภพป ๖๐๓ สัมมนาพิษวิทยา อาหารและโภชนาการ ๒ ๑ (๑-๐-๒)  สภพป ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐)
 สภพป ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐)
รวม  ๗  หน่วยกิต รวม  ๖  หน่วยกิต

หมายเหตุ  ภาคพิเศษ  ให้ลงวิชาเลือกใน ภาคฤดูร้อน และภาคการศึกษาที่ 1 ของ ปี 2 

แผนการศึกษา ภาคฤดูร้อน

 

ชั้นปีที่ ภาคฤดูร้อน

 
 สภพป ๕๐๒ หลักการทางชีวเคมีและสรีรวิทยา ๓ (๓-๐-๖)
รวม  ๓  หน่วยกิต

 
 สภพป ๖๐๒ สัมมนาพิษวิทยาอาหารและโภชนาการ ๑ ๑ (๑-๐-๒)
รวม  ๑  หน่วยกิต

หมายเหตุ แผน ข  ต้องลงวิชาเลือกอย่างน้อย 11 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน และปี 2 เทอม 1