นางสาวทติยาภา  ประมวลทรัพย์

นางสาวทติยาภา ประมวลทรัพย์

ได้รับทุน “จรีพร เพทพผดุงพร” ประจำปีการศึกษา 2560