รางวัล

Aug
08

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น (Distinguished Thesis Award 2018)

ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น (Distinguished Thesis Award 2018) จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ

By admin | รางวัล
DETAIL
Jun
19

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.สุชาดา ไกรเพชร

ขอแสดงความยินดีกับ  น.ส.สุชาดา ไกรเพชร  ศิษย์เก่าหลักสูตร ป.โท พิษฯ ที่ได้เข้ารอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น และนำเสนอผลงาน ในวัน ที่ 19 มิถุนายน 2562 นี้

DETAIL
Jun
19

ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์

ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์  ศิษย์เก่าหลักสูตร ป.โท พิษฯ ที่ได้เข้ารอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น และนำเสนอผลงาน ในวัน ที่ 19 มิถุนายน 2562 นี้

DETAIL
Jun
10

นางสาวพัชรี มั่นคง

รางวัลวิทยานิพนธ์ดี ระดับปริญญาโท กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์

By admin | รางวัล
DETAIL
Jun
10

นายฐานิศร์ ขุนแก้ว

ได้รับรางวัล the outstanding poster presentation ในงานประชุมเรื่อง The International Conference on Biomedicial Science – ICBMS 2018 ที่ Wilailak University, Nakhon Si Thammarat เมื่อวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2561

By admin | รางวัล
DETAIL
Jun
10

นางสาวณัฎฐ์ชยธร นันทกรสุตนันท์

ได้รับรางวัล “ICAAI2004 Best Poster Presentation Award เรื่อง Anti-cholinesterase Inhibitory Activities of Different Varieties of Chili Peppers Extracts ในการประชุม The 2nd International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2014 Fresh Produce, Novel Process and Health Product   ณ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

By admin | รางวัล
DETAIL
Jun
10

นางสาวจินตนา ศิริรูป

ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปี 2556 จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

By admin | รางวัล
DETAIL
Jun
10

นางสาวเยาวลักษณ์ รูปปัทม์

ได้รับทุนการศึกษา “INMU Awards” ประจำปีการศึกษา 2559

By admin | รางวัล
DETAIL
Jun
10

นางสาวสุชาดา ไกรเพชร

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ “โครงการทุนวิจัยนิวทรีไลท์” (Nutrilite Research Award) เรื่อง “ศักยภาพของฝักมะรุมต่อการเหนี่ยวนำให้เกิดApoptosis ของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ในหนูเม้าส์”

By admin | รางวัล
DETAIL
Jun
10

นางสาวพัชรี มั่นคง

ได้รับรางวัลชนะเลิศ “โครงการทุนวิจัยนิวทรีไลท์” (Nutrilite Research Award) เรื่อง “การศึกษาความสามารถในการต้านออกซิเดชั่นและต้านการเกิดไกลเคชั่นของมันเทศสดและนึ่งสายพันธุ์ไทยที่มีการวางแผนการปลูก”  และได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ  Nutrilite  Experience  Center ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี อาจารย์ที่ปรึกษา โดยสถาบันโภชนาการ (คณะเรียนของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ) ได้รับเงินรางวัลต่างหากด้วย

By admin | รางวัล
DETAIL
Institute of Nutrition, Mahidol University.
Webmaster : isaya.aun@mahidol.ac.th, nuwww@mahidol.ac.th
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344
TOP