นางสาวพวงพักตร์  พรหมรังษี

นางสาวพวงพักตร์ พรหมรังษี

ได้รับทุน “จรีพร เพทพผดุงพร” ประจำปีการศึกษา 2557