MAP-Ex หลักสูตรระยะสั้น สำหรับบุคคลทั่วไป


รายละเอียดหลักสูตร
# เป็นหลักสูตรออนไลน์ (online) สำหรับบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดวุฒิ # ประกอบด้วยวีดีโอบทเรียน เอกสารประกอบ และ แบบทดสอบ จำนวน 10 บท
# เข้าเรียนผ่าน google classroom โดยใช้ gmail account
# เข้าเรียนเวลาใดก็ได้ ภายในระยะเวลา 1 เดือน
# เมื่อเรียนจบแต่ละบทขอให้ทำแบบทดสอบ ระบบจะตรวจคำตอบให้อัตโนมัติ
    ทราบคะแนนทันที
# เรียนครบ 10 บท บทละ 10 คะแนน หากได้คะแนนรวม 70 คะแนน ขึ้นไป
    สามารถขอรับใบประกาศจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ดูแลหลักสูตร: ผศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราขูธรรม
                           ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโทสาขาพิษ
                            วิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย
                           อีเมล์ dunyaporn.tra@mahidol.edu
วิทยากร
# ผศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราขูธรรม
    – ปริญญาเอกสาขาชีววิทยาการแพทย์ (เภสัชวิทยา) จากสหรัฐอเมริกา
    – วิจัยหลังปริญญาเอก (postdoctoral research fellowship) ด้านโรคมะเร็ง
       ณ ศูนย์มะเร็ง MD Anderson Cancer Center สหรัฐอเมริกา
    – ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง สาขา โภชนาการสำหรับบุคลากรทางการ
       แพทย์ จาก Tuft university สหรัฐอเมริกา
    – ประสบการณ์วิจัย ด้านอาหารกับโรคมะเร็งมานาน 16 ปี
    – ผู้เขียนหนังสือ “กินเป็นมะเร็งขยาด กินฉลาดมะเร็งไม่มา” สำนักพิมพ์อมรินทร์
       เฮลท์ และเมนู “อาหารต้านมะเร็ง” สำนักพิมพ์อมรินทร์คิวซีน
# ผศ.ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี
     – ปริญญาเอกสาขาพิษวิทยา จากมหาวิทยาลัยมหิดล
     – ปริญญาโทสาขาโภชนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล
     – ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความปลอดภัยอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหาร
        และยา
     – ประสบการณ์วิจัยด้านประเมินความเสี่ยงจากการสัมผัสสารก่อมะเร็งใน
        อาหาร มากว่า 20 ปี
# อ.ดร.มลฤดี สุขประสารทรัพย์
     – ปริญญาเอกสาขาชีวเคมีทางการแพทย์ จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
     – ปริญญาโทสาขาพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ จากมหาวิทยาลัย
       มหิดล
     – ประสบการณ์วิจัยด้านสารก่อมะเร็งในอาหาร มากว่า 10 ปี
     – ผู้เขียนหนังสือ “กินอาหารไทยห่างไกลมะเร็ง” สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน
เนื้อหา
บทที่ 1: สารก่อมะเร็งคืออะไร มีกี่ประเภท                 — ผศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร
บทที่ 2: สารก่อมะเร็งในอาหารเกิดขึ้นได้อย่างไร      — ผศ.ดร.ปรัญรัชต์
บทที่ 3: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการก่อมะเร็ง          — ผศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร
บทที่ 4: อาหารปิ้งย่างกับการก่อมะเร็ง                       — อ.ดร.มลฤดี
บทที่ 5: อะฟล่าท็อกซินกับการก่อมะเร็ง                    — ผศ.ดร.ปรัญรัชต์
บทที่ 6: ของทอดกับการก่อมะเร็ง                              — อ.ดร.มลฤดี
บทที่ 7: เนื้อสัตว์แปรรูปกับการก่อมะเร็ง                    — อ.ดร.มลฤดี
บทที่ 8: สารอาหารที่อาจส่งเสริมการเกิดมะเร็ง         — ผศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร
บทที่ 9: วิธีลดสารก่อมะเร็งระหว่างการปรุงหรือ        — อ.ดร.มลฤดี
              ประกอบอาหาร
บทที่ 10: วิธีลดสารก่อมะเร็งในอาหาร:                      — ผศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร
               จับคู่กับอาหารต้านสารก่อมะเร็
 
สมัครเรียน
# โอนเงินค่าลงทะเบียน จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชี เข้าบัญชี “โครงการฝึกอบรมทางพิษวิทยาอาหาร” ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 333-285843-6
# กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน แนบไฟล์หลักฐานการโอนเงิน แจ้งชื่อและที่
     อยู่สำหรับออกใบเสร็จ ที่ https://forms.gle/AEU2mex1imdWtuGj7
# สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลจะออกใบเสร็จให้ท่าน
สอบถามเรื่องสมัครเรียน ติดต่อคุณดลนภา ที่โทร. 02-8002380 ต่อ 420 หรือ 087-153-8872
 
การเรียน
# เจ้าหน้าที่จะเชิญท่านเข้าเรียนโดยส่งอีเมล์ไปที่  gmail ที่ท่านระบุไว้ เมื่อได้รับ อีเมล์ให้ท่านกด  ” accept invitation (ตอบรับคำเชิญ)”
# ท่านสามารถเข้าใช้งาน google classroom ได้ที่  classroom.google.com
    โดยใช้  log in เดียวกับ gmail account ของท่าน 
    หรือหากใช้  tablet /smart phone สามารถดาวน์โหลด app ที่  google play พิมพ์  google classroom
#ใน class สารก่อมะเร็งในอาหาร ให้ท่านเลือกเมนู “งานของชั้นเรียน” จะสามารถเห็นหัวข้อบทเรียนแต่ละบทได้ โดยแต่ละบทประกอบด้วยวีดีโอการสอน เอกสารประกอบการสอน และ แบบทดสอบท้ายบท 
# เมื่อศึกษาบทเรียนจบ และทำแบบทดสอบครบแล้ว ให้ท่านเลือกเมนู  “เกรด” ท่านจะสามารถดูคะแนนรวมได้ หากได้ 70 คะแนนขึ้นไป โปรดส่งอีเมล์ถึง ผศ.ดร.ทพญ. ดุลยพร ที่ dunyaporn.tra@mahidol.edu เพื่อขอรับใบประกาศ ทางสถาบันโภชนาการจะจัดส่งใบประกาศให้ท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
# หลังจากท่าน  accept invitation แล้ว ท่านมีเวลาศึกษาหลักสูตรนี้ 1 เดือน 
    เมื่อครบเวลา ระบบจะนำ account ของท่านออก 

 

ระยะเวลาการรับสมัครในแต่ละรอบ

รอบ 1 จำกัด 30 คน
ลงทะเบียน 1 กค – 15 กค
เรียน 16 กค – 16 สค

รอบ 2 จำกัด 30 คน
ลงทะเบียน 1 สค – 15 สค
เรียน 16 สค – 16 กย

รอบ 3 จำกัด 30 คน
ลงทะเบียน 1 กย – 15 กย
เรียน 16 กย – 16 ตค

รอบ 4 จำกัด 30 คน
ลงทะเบียน 1 ตค – 15 ตค
เรียน 16 ตค – 16 พย

รอบ 5 จำกัด 30 คน
ลงทะเบียน 1 พย – 15 พย
เรียน 16 พย – 16 ธค