เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษและการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษของบัณฑิตวิทยาลัย (GRID COURSES)

เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษและการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษของบัณฑิตวิทยาลัย (GRID COURSES)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาดังนี้

ทั้งนี้นักศึกษาที่ยังไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์จบการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย สามารลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เทียบเคียงกับคะแนนภาษาอังกฤษได้ ดังนี้

 

โดย นักศึกษาสามารถดูกำหนดการเปิดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา GRID) ได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/?g=6&t=4