ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวณิกา เบ็ญจพงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวณิกา เบ็ญจพงษ์

Ph.D. (Biological Science)

อ่านประวัติและผลงานวิจัยคลิกที่นี่


wenika.ben@mahidol.ac.th

ขอบเขตวิทยานิพนธ์ที่เป็นที่ปรึกษาได้

1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหาร (Food safety risk analysis)
-การประเมินความเสี่ยงการได้รับสัมผัสอันตรายทางเคมีในอาหาร จากฐานข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย หรือการเก็บข้อมูลเฉพาะผู้บริโภคกลุ่มเสี่ยง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเจรจาการกำหนดค่ามาตรฐานระหว่างประเทศ และปรับปรุงการกำหนดค่ามาตรฐานอาหารของประเทศด้านวัตถุเจือปนอาหาร และสารปนเปื้อนในอาหาร
-การจัดการความเสี่ยงการปนเปื้อนอันตรายทางเคมีในการผลิตอาหาร ในขั้นตอนต่างๆของการผลิต เช่นฟาร์ม การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การขนส่ง การแปรรูป การบริโภค ที่จัดเป็นจุดวิกฤตที่ต้องดำเนินการจัดการควบคุมให้อาหารนั้นมีความปลอดภัยต่อการบริโภค เพื่อนำข้อมูลไปใช้พัฒนาระบบผลิตภัณฑ์อาหารให้ปลอดภัย
-การสื่อสารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหาร ครอบคลุมการพัฒนาสื่อ และการออกแบบกิจกรรม เพื่อใช้ในการสื่อสารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหารสำหรับนักเรียน
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าจากผลิตผลพลอยได้ งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนให้มีความปลอดภัย และเพิ่มมูลค่าจากพัฒนากรรมวิธีการผลิตที่ปลอดภัยและยืนยันการคงอยู่ของสารสำคัญที่มีประโยชน์ต่อสุ๘ภาพที่พบในผลิตภัณฑ์อาหารนั้น ณ เวลาบริโภค บนพื้นฐานข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ขอบเขตสารนิพนธ์ที่เป็นที่ปรึกษาได้

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหาร (Food safety risk analysis)
1 การประเมินความเสี่ยงการได้รับสัมผัสอันตรายทางเคมีในอาหาร จากฐานข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการกำหนดค่ามาตรฐานอาหารของประเทศด้านวัตถุเจือปนอาหาร และสารปนเปื้อนในอาหาร
2. การนำความรู้ด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงอันตรายในอาหารมาใช้จัดการความเสี่ยงการปนเปื้อนอันตรายทางเคมีในการผลิตอาหารในขั้นตอนการแปรรูป ที่จัดเป็นจุดวิกฤตที่ต้องดำเนินการจัดการควบคุมให้อาหารนั้นมีความปลอดภัยต่อการบริโภค
3. การนำความรู้ด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงอันตรายในอาหารมาใช้สื่อสารความเสี่ยงครอบคลุมการพัฒนาสื่อ และการออกแบบกิจกรรม เพื่อใช้ในการสื่อสารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหารสำหรับนักเรียน

Institute of Nutrition, Mahidol University.
Webmaster : isaya.aun@mahidol.ac.th, nuwww@mahidol.ac.th
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344
TOP