รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์

รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์

Ph.D. (Biochemistry)

อ่านประวัติและผลงานวิจัยคลิกที่นี่


uthaiwan.sut@mahidol.ac.th

ขอบเขตวิทยานิพนธ์ที่เป็นที่ปรึกษาได้

การวิเคราะห์หาความสามารถและ/หรือประสิทธิภาพของตัวอย่างพืชและ/หรืออาหารที่มีแนวโน้มในการต้านการเกิดโรคต่างๆ โดยใช้ปฎิกิริยาที่ใช้หรือไม่ใช้เอนไซม์ในหลอดทดลอง ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงสูงต่อ แนวทางของการเกิดโรคนั้นๆ จากนั้นวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชและ/หรืออาหารเพื่ออธิบายหลักการยับยั้งการเกิดโรค และเพื่อเป็นแนวทางการบริโภคเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค

ขอบเขตสารนิพนธ์ที่เป็นที่ปรึกษาได้

การวิเคราะห์หาความสามารถและ/หรือประสิทธิภาพของตัวอย่างพืชและ/หรืออาหารที่มีแนวโน้มในการต้านการเกิดโรคต่างๆ โดยใช้ปฎิกิริยาที่ใช้หรือไม่ใช้เอนไซม์ในหลอดทดลอง ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงสูงต่อ แนวทางของการเกิดโรคนั้นๆ

Institute of Nutrition, Mahidol University.
Webmaster : isaya.aun@mahidol.ac.th, nuwww@mahidol.ac.th
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344
TOP