ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์

Ph.D.(Biotechnology)

อ่านประวัติและผลงานวิจัยคลิกที่นี่


thunnalin.win@mahidol.ac.th

ผลงานเด่น

ขอบเขตวิทยานิพนธ์ที่เป็นที่ปรึกษาได้

ทดสอบความสามารถของสาร Bioactive compounds ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการย่อยของไขมันในระบบการย่อยแบบจำลอง (Simulated gastrointestinal tract) โดยติดตามอัตราความเร็วในการปลดปล่อยของกรดไขมัน และร้อยละของไขมันที่ถูกย่อย ซึ่งทำให้ทราบความสามารถของสารนั้นๆ ในการต้านการย่อยไขมัน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอาหารเพื่อสุขภาพได้ต่อไป

Institute of Nutrition, Mahidol University.
Webmaster : isaya.aun@mahidol.ac.th, nuwww@mahidol.ac.th
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344
TOP