รองศาสตราจารย์ ดร.พรรัตน์ สินชัยพานิช

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรัตน์ สินชัยพานิช

Ph.D. (Food Technology)

ลิงค์งานวิจัย


pornrat.sin@mahidol.ac.th

ขอบเขตวิทยานิพนธ์ที่เป็นที่ปรึกษาได้

-การศึกษาระบบการจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตเพื่อมาตรฐานอาหารปลอดภัย ในการลดความเสี่ยงอันตรายจากอันตรายทางด้านจุลินนทรีย์ เคมี และกายภาพ
-การพัฒนาอาหารฟังก์ชั่นที่สอดคล้องกับภาวะโภชนาการและปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน

ขอบเขตสารนิพนธ์ที่เป็นที่ปรึกษาได้

-การให้ความรู้ด้านอาหารศึกษาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากสื่อโฆษณา
-การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและกรณีร้องเรียนทางกฎหมาย
-การสำรวจการใช้วัตถุเจือปนอาหารและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์อาหาร

Institute of Nutrition, Mahidol University.
Webmaster : isaya.aun@mahidol.ac.th, nuwww@mahidol.ac.th
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344
TOP