รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่

Ph.D. (Nutrition)

อ่านประวัติและผลงานวิจัยคลิกที่นี่


chaniphun.but@mahidol.ac.th

ขอบเขตวิทยานิพนธ์ที่เป็นที่ปรึกษาได้
-การทดสอบทางพิษวิทยาของอาหารใหม่ (novel food) เพื่อการขึ้นทะเบียนขอการรับรอง
-กลไกการออกฤทธิ์ระดับโปรตีน ด้วยเทคนิคโปรตีโอมิกส์ (Proteomic approach)
-การปรับปรุงคุณภาพ/กระบวนการผลิตเพื่อลดปัญหาการตกค้างของสารปนเปื้อนทางเคมีและจุลินทรีย์

ขอบเขตสารนิพนธ์ที่เป็นที่ปรึกษาได้

-ประเมินความปลอดภัยของอาหารใหม่ (novel food) ที่เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 376 พ.ศ. 2559 เรื่องอาหารใหม่ (novel food)
-ประเมินความเสี่ยงของวัตถุอันตรายทางการเกษตร (pesticide residue) ในผลผลิตทางการเกษตรรวมผัก ผลไม้สด
-Quality management system in food supply chain

Institute of Nutrition, Mahidol University.
Webmaster : isaya.aun@mahidol.ac.th, nuwww@mahidol.ac.th
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344
TOP