อาจารย์ ดร.วีรยา การพานิช

อาจารย์ ดร.วีรยา การพานิช

Ph.D. (์Nutrition and Food Sciences)

อ่านประวัติและผลงานวิจัยคลิกที่นี่


weeraya.kar@mahidol.ac.th

ขอบเขตวิทยานิพนธ์ที่เป็นที่ปรึกษาได้

การประเมินความเสี่ยงการได้รับวัตถุเจือปน หรือ สารปนเปื้อนจากการบริโภคอาหารของประชากรไทย หรือ ประชากรกลุ่มเสี่ยงตามหลักการสากล โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิของปริมาณสารเคมีที่สนใจและข้อมูลการบริโภคอาหาร ในการจำลองสถานการณ์การได้รับต่างๆ รวมถึงงานวิจัยด้านการวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีในอาหารกลุ่มเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภค และการศึกษา in vitro bioaccessibility ของสารเคมี

ขอบเขตสารนิพนธ์ที่เป็นที่ปรึกษาได้

การประเมินความเสี่ยงการได้รับวัตถุเจือปน หรือ สารปนเปื้อนจากการบริโภคอาหารของประชากรไทยตามหลักการสากล โดยการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลของปริมาณสารเคมีที่สนใจและข้อมูลการบริโภคอาหาร ในการจำลองสถานการณ์การได้รับต่างๆ รวมถึงงานวิจัยด้านการวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีในอาหารกลุ่มเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภค และปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณสารเคมี เช่น การประกอบอาหาร และการแปรรูป

Institute of Nutrition, Mahidol University.
Webmaster : isaya.aun@mahidol.ac.th, nuwww@mahidol.ac.th
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344
TOP