ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี

อ่านประวัติและผลงานวิจัยคลิกที่นี่


pharrunrat.tan@mahidol.ac.th

ขอบเขตวิทยานิพนธ์ที่เป็นที่ปรึกษาได้

การประเมินความเสี่ยงและการสำรวจการบริโภคในกลุ่มอาหารที่จำเพาะ เช่นมีการใช้สารเจือปนอาหาร มีการปนเปื้อน หรือการแปรรูปอาหารแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอาหารเกิดเป็นสารที่มีอันตราย และเน้นการศึกษาเพื่อลดอันตรายและ หา marker ที่จะช่วยยับยั้งในการเกิดโรคที่เกี่ยวข้อง เช่น NCD และภาวะการแก่ เพื่อการประเมินความปลอดภัยและ และเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการให้ข้อเสนแนะในการปฏิบัติเพื่อการมีสุขภาพดี

ขอบเขตสารนิพนธ์ที่เป็นที่ปรึกษาได้

การศึกษาสถาณการณ์การบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค NCD เน้นโรคเบาหวาน มะเร็ง และ ภาวะการแก่ โดยการศึกษษข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สืบค้น marker ที่ทันสมัยที่ใช้ในการประเมินการเกิดโรค เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำฐานข้อมูลในการเฝ้าระวัง เพื่อการประเมินความปลอดภัยและเพื่อลดอันตรายและ ที่จะช่วยยับยั้งในการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

Institute of Nutrition, Mahidol University.
Webmaster : isaya.aun@mahidol.ac.th, nuwww@mahidol.ac.th
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344
TOP