โครงการ MAPC

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดโครงการ Mahidol Apprenticeship Program Curriculum  เปิดให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท เอก) เพื่อต่อยอดความรู้ พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับเพิ่มขีดจำกัดในการทำงาน และการใช้ชีวิตในสังคมในศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืน
      หลักสูตรปริญญาโทสาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย จึงได้เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปซึ่งจบปริญญาตรีขึ้นไป เข้าศึกษารายวิชาต่างๆ เช่น  NUTS631 Micronutrients and Functional food for Reduction of Diseases’ Risk สารอาหารรองและอาหารสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง, NUTS 502 Principle in Biochemistry and Physiology, NUTS 614 Toxicology of plant and animal food stuff, NUTS 639 International Laboratory Quality System of ISO/IEC 17025 Standard
ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ 2 แบบคือ
– แบบ credit คือรับการสอบประเมินผลและ เก็บหน่วยกิตไว้ได้ตลอด เพื่อนำมาใช้เทียบในการเข้าศึกษาต่อปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดลในภายหลัง (หมวดวิชาเลือก) ผู้เรียนจะได้รับใบ transcript แสดงหน่วยกิตผลการเรียนด้วย
– แบบ audit คือ ไม่เก็บหน่วยกิต ไม่ต้องสอบประเมิน แต่ขอให้เข้าเรียนตามเวลาเพื่อให้ออกใบประกาศรับรองให้
เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย https://graduate.mahidol.ac.th/MAP-2021/MAP-C.php

โครงการ MAP-Ex

โครงการ MAP-Ex หลักสูตรระยะสั้นสำหรับบุคคลทั่วไป 
หลักสูตรออนไลน์
“สารก่อมะเร็งในอาหาร”
“ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร: ความจำเป็นและความปลอดภัย”
“โภชนาการพื้นฐานเพื่อการป้องกันโรค”
รายละเอียดหลักสูตร
# เป็นหลักสูตรออนไลน์ (online) สำหรับบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดวุฒิ
# ประกอบด้วยวีดีโอบทเรียน เอกสารประกอบ และ แบบทดสอบ จำนวน 10 บท
# เข้าเรียนผ่าน google classroom โดยใช้ gmail account
# เข้าเรียนเวลาใดก็ได้ ภายในระยะเวลา 1 เดือน
# เมื่อเรียนจบแต่ละบทขอให้ทำแบบทดสอบ ระบบจะตรวจคำตอบให้อัตโนมัติ ทราบคะแนนทันที
# เรียนครบ 10 บท บทละ 10 คะแนน หากได้คะแนนรวม 70 คะแนน ขึ้นไป สามารถขอรับใบประกาศจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล