รายการสอนทำอาหารให้ปลอดภัย You are what you cook

รายการสอนทำอาหารรูปแบบใหม่ ที่นอกจากจะนำเสนอเมนูรังสรรค์โดยเชฟมือรางวัล ซึ่งเป็นนักศึกษาของหลักสูตรแล้ว ยังมีการสอดแทรกความรู้ในการเลือกวัตถุดิบอาหาร และการเตรียมอาหารให้ปลอดภัย ลดอันตรายในอาหาร ลดสารก่อมะเร็งหรือสารพิษจากอาหารอีกด้วย ออกอากาศทาง Facebook เพจ พิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย (facebook@inmutox) ดำเนินรายการโดย นายภัคพงศ์ รักเนตรสาคร นักศึกษาปริญญาโทของหลักสูตรฯ และนักกำหนดอาหาร วิทยากร โดย เชฟอ๊ะ – อภิสิทธิ์ จิตประสงค์ นักศึกษาปริญญาโทของหลักสูตรฯ และเชฟมืออาชีพเจ้าของรางวัลมากมาย วิทยากรความรู้ โดย อาจารย์เป็ด – ผศ.ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารปลอดภัย ตอนที่ 1: ผัก รับชมย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/cZNnv8IcHQ/ ตอนที่ 2: เนื้อสัตว์  รับชมย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/cZNq0pSQ5T/

อบรมการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยตีพิมพ์วารสาร (Manuscript preparation)

  วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนของนักศึกษาและเพิ่มพูนเทคนิคการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยเพื่การตีพิมพ์ ซึ่งเป็นข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยในการจบการศึกษาปริญญาโท

“Start-up จากจุดเริ่มต้นสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

กิจกรรม soft skill ด้าน Entrepreneurial Literacy skill จัดโดย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย ผ่านการรับรองให้เทียบเคึยงกิจกรรมโดยบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการฝึกอบรมทางพิษวิทยาอาหาร ครั้งที่ 1 เรื่อง “การสื่อสารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Risk Communication)”

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสาครธนมิตต์ ชั้น 5 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานประชุมวิชาการ the 9th National Conference in Toxicology

รวมภาพกิจกรรม “งานประชุมวิชาการ the 9th National Conference in Toxicology” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค วันที่ 25-26 กันยายน 2562  

Workshop “Fight Food Fraud” 7 August 2019

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ