วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน (Date and Time of Study)

 

หลักสูตรภาคปกติ จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ

(Regular program: Monday to Friday (9.00 – 16.00)

มีแผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (สารนิพนธ์)

ตารางเรียนภาคปกติ (Study schedule: regular program)

ภาคฤดูร้อนก่อนเปิดภาค
ปรับพื้นฐาน วิชา NUTS 502 เฉพาะนักศึกษาที่ขาดพื้นฐานสรีรวิทยาและชีวเคมี
เรียน 3-4 สัปดาห์ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน (จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-15.00 น.)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 แผน ก และ เรียนเหมือนกัน
4 สัปดาห์ แรก (เดือนสิงหาคม): วิชา NUTS 626 (อังคาร- ศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น.)
12 สัปดาห์ หลัง (กันยายน – พฤศจิกายน)
วิชา NUTS 627 เรียนวันจันทร์ เวลา 9.00-16.00 น.
วิชา 628 เรียนวันอังคาร เวลา 9.00-16.00 น.
วิชา 604 เรียนวันศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 แผน ก และ เรียนเหมือนกัน
วิชาบังคับ 3 วิชา ได้แก่ NUTS 625, 629, 630 และ วิชาเลือก
วิชา NUTS 629 เรียนวันอังคาร เวลา 9.00-12.00 น.
วิชา NUTS 630 เรียนวันพฤหัส เวลา 9.00-12.00 น. (มีดูงานนอกสถานที่ 4 ครั้ง)
วิชา NUTS 625 เรียนวันศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น.

ภาคฤดูร้อน
แผน ข ลง วิชาเลือก

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
แผน ก และ เรียนวิชา NUTS 641 สัมมนา เรียนวันพุธ เวลา 9.00 -10.00 น.

แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ แผน ข เรียนวิชาเลือก

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ แผน ข ทำสารนิพนธ์

 

หลักสูตรภาคพิเศษ จัดการเรียนการสอนในวันวันเสาร์-อาทิตย์ สอนสดออนไลน์ (Online)

(Special program: Saturday to Sunday (9.00-16.00)

มีแผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (สารนิพนธ์)

ตารางเรียนภาคพิเศษ (Study schedule: regular program)

ภาคฤดูร้อนก่อนเปิดภาค
ปรับพื้นฐาน วิชา NUTS 502 เฉพาะนักศึกษาที่ขาดพื้นฐานสรีรวิทยาและชีวเคมี
เรียน 3 สัปดาห์ในช่วงเดือนมิถุนายน (เสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 แผน ก และ เรียนเหมือนกัน
4 สัปดาห์ แรก (เดือนสิงหาคม): วิชา NUTS 626 (เสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.)
12 สัปดาห์ หลัง (กันยายน – พฤศจิกายน)
วิชา NUTS 627 เรียนวันอาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น. ช่วง 8 สัปดาห์แรกเรียนอาทิตย์เว้นอาทิตย์ และ ช่วง 4 สัปดาห์หลังเรียนทุกอาทิตย์
วิชา 628 เรียนวันเสาร์ เวลา 9.00-16.00 น. ต่อเนื่อง 8 สัปดาห์
วิชา 604 ช่วง 8 สัปดาห์แรก เรียนวันอาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น. อาทิตย์เว้นอาทิตย์ และ 4 สัปดาห์หลัง เรียนวันเสาร์เวลา 9.00-16.00 น.

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 แผน ก และ เรียนเหมือนกัน
วิชา 630 เรียนวันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น. (ดูงานนอกสถานที่ 4 ครั้ง)

วิชา NUTS 629 เรียนวันอาทิตย์ เวลา 9.00-12.00 น.
วิชา 625 เรียนวันอาทิตย์ เวลา 13.00-16.00 น.

ภาคฤดูร้อน แผน ก และ เรียนเหมือนกัน
วิชาเลือก

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
แผน ก และ เรียน วิชา NUTS 641 สัมมนา

แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ แผน ข เรียนวิชาเลือก

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ แผน ข ทำสารนิพนธ์