ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 

มุ่งการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญในการจัดการศึกษา เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
โดยผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองจากความรู้เดิมและจากประสบการณ์
การเรียนรู้และการปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ

 

Education philosophy

 

Our primary focus is on educating the learners, as for them to attain academic achievement through learning-centered education, outcome-based and constructivism. To become a wisdom graduate, learners combine what they have learned so far with the new knowledge, and with experiential learning activities.