หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ชื่อปริญญา

 

ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย)

Master of Science (Toxicology and Nutrition for Food Safety)

 

ชื่อย่อ: วท.ม. (พิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย)

M.Sc. (Toxicology and Nutrition for Food Safety)