โครงการ MAPC

โครงการ MAPC

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดโครงการ Mahidol Apprenticeship Program Curriculum  เปิดให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท เอก) เพื่อต่อยอดความรู้ พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับเพิ่มขีดจำกัดในการทำงาน และการใช้ชีวิตในสังคมในศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืน
หลักสูตรปริญญาโทสาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย จึงได้เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชา NUTS631 Micronutrients and Functional food for Reduction of Diseases’ Risk สารอาหารรองและอาหารสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งเป็นวิชา 2 หน่วยกิต ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ 2 แบบคือ
– แบบ credit คือรับการสอบประเมินผลและ เก็บหน่วยกิตไว้ได้ 5 ปี เพื่อนำมาใช้เทียบในการเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยมหิดลในภายหลัง (หมวดวิชาเลือก) ผู้เรียนจะได้รับใบ transcript แสดงหน่วยกิตผลการเรียนด้วย
– แบบ audit คือ ไม่เก็บหน่วยกิต ไม่ต้องสอยประเมิน แต่ขอให้เข้าเรียนตามเวลาเพื่อให้ออกใบประกาศรับรองให้
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 – 22 พฤษภาคม 2563
ทางเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
โดยสามารถเลือกเรียน
1)  วันศุกร์ 8 ครั้ง ระหว่าง 29 พฤษภาคม 2563 – 17 กรกฎาคม 2563
2) วันอาทิตย์ 8 ครั้ง ระหว่าง 31 พฤษภาคม 2563 – 19 กรกฎาคม 2563
รายละเอียดวิชา
1. รายละเอียดวิชา แบบวันศุกร์
2. รายละเอียดวิชาแบบวันอาทิตย์
หมายเหตุ 
การสอบที่ระบุไว้คือสำหรับผู้เรียนแบบ credit ค่ะ ถ้าเรียนแบบ audit ไม่ต้องสอบค่ะ แต่ขอให้เข้าเรียนตามเวลาค่ะ เพื่อจะได้ออกใบประกาศให้ค่ะ
ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. ทำการ register ในระบบก่อน (ดำเนินการได้เลย)
โดย
-แนบไฟล์ transcript และ ใบปริญญา
-บัตรประชาชนหรือใบขับขี่ (public card)
-รูปถ่าย
เมื่อ submit แล้ว สามารถใช้ e-mail/username และ password ที่กำหนดไว้ ในการ log in ได้ค่ะ
2. ทำการ log in (ดำเนินการได้ตั้งแต่ 4 พฤษภาคม 2563)
เลือกลงทะเบียนรายวิชา
NUTS 631 MICRO& FUNC FOOD REDU NON-COM
โดยเลือกอันที่เขียนว่า 1800/ credit จะเป็นคอร์สวันศุกร์ค่ะ
3. รอระบบ approve แล้วนำรหัสไปชำระค่าลงทะเบียน
มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ผศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม อีเมล์ dunyaporn.tra@mahidol.edu