โครงการฝึกอบรมทางพิษวิทยาอาหาร ครั้งที่ 1 เรื่อง “การสื่อสารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Risk Communication)”

โครงการฝึกอบรมทางพิษวิทยาอาหาร ครั้งที่ 1 เรื่อง “การสื่อสารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Risk Communication)”

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสาครธนมิตต์ ชั้น 5 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ค่าลงทะเบียน
บุคลลทั่วไป 500 บาท
ศิษย์เก่าทุกหลักสูตรของสถาบันโภชนาการ 300 บาท

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1.โอนค่าลงทะเบียน ไปที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 333-285-8436 ชื่อบัญชี โครงการฝึกอบรมทางพิษวิทยาอาหาร (สามารถโอนทางมือถือได้)
2.ถ่ายภาพ แคปหน้าจอ หรือสแกน หลักฐานการโอน
3.กรอกฟอร์มลงทะเบียนและ upload แนบหลักฐานการโอน ได้ที่ https://forms.gle/wuLvfDbnQkGRaSEQ6
หมายเหตุ หากท่านต้องการหนังสือเชิญ และใบเสร็จรับเงิน โปรดระบุในแบบฟอร์ม ลงทะเบียน

อาจารย์และนักศึกษา สถาบันโภชนาการ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
โปรดลงทะเบียน ที่ https://forms.gle/wuLvfDbnQkGRaSEQ6

สอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อ อ.ดร.วีรยา การพานิช
อีเมล์ weeraya.kar@mahidol.ac.th หรือ คุณดลนภา นวมเพ็ชร โทร. 02-8002380 ต่อ 420

คลิกดูรายละเอียดทั้งหมด คลิกที่นี่