ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียดข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

รับสมัครผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย รอบแรก รับสมัคร วันนี้  ถึง 31 มีนาคม 2567

คลิก เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดของหลักสูตร

  • กำหนดรับสมัคร และกำหนดการสอบ

รอบแรก รับสมัคร 1 ธันวาคม 2566  – 31 มีนาคม 2567 (มีทุนการศึกษาจำนวนมาก)

** ไม่ต้องสอบข้อเขียน     ** ไม่ต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ
** คัดเลือกโดยให้นำเสนอบทความวิจัยที่กำหนดให้และตอบคำถามปากเปล่า ทางออนไลน์ วันที่ 20 เม.ย. 2567
** สัมภาษณ์ทางออนไลน์ผ่าน zoom วันที่ 22 เมษายน

  • New !! กติกาการคัดเลือก

1. ผู้สมัคร เลือกบทความวิจัย 1 ฉบับ ตามที่กำหนดให้
โดยเลือกจากหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

2. อ่านบทความดังกล่าวและเตรียมการนำเสนอปากเปล่าเป็นภาษาไทย (เตรียมไฟล์สไลด์มานำเสนอด้วย

โดยใช้เวลานำเสนอไม่เกิน 10 นาที ในหัวข้อต่อไปนี้

– เหตุใดผู้เขียนจึงต้องทำงานวิจัยนี้ งานนี้จำเป็นและสำคัญอย่างไร (ช่องโหว่ความรู้ (gap of knowledge คืออะไร)

– งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์อย่างไร

– งานวิจัยนี้ดำเนินการอย่างไร (วาดไดอะแกรมคร่าวๆ)

– งานวิจัยนี้ได้ผลว่าอย่างไร

– งานวิจัยนี้ได้ผลสรุปว่าอย่างไร

– ท่านคิดว่างานวิจัยนี้ นำไปใช้ประโยชน์อย่างไรในอนาคต

– ท่านคิดว่า งานวิจัยนี้มีจุดแข็ง จุดอ่อน อย่างไรบ้าง

3. เตรียมตัวตอบคำถาม   *** ตอบคำถาม ประมาณ 10 นาที

– พื้นฐานความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยชิ้นนี้ เช่น ถ้างานวิจัยกล่าวถึงสาร อะฟลาท็อกซิน ก็ต้องเตรียมทบทวน/สืบหาความรู้พื้นฐานเรื่องอะฟลาท็อกซิน มาไว้ตอบคำถาม หรือหากในงานมีกล่าวถึงโรคมะเร็ง ก็ต้องทบทวนเรื่องโรคมะเร็งมาไว้ตอบคำถาม”

             นำเสนอและตอบคำถามปากเปล่า ทางออนไลน์ ผ่าน zoom meeting ในที่ 20 เม.ย. 2567

  • ค่าเทอมแบบเหมาจ่าย (หลักสูตร 2 ปี)

ภาคปกติ

นักศึกษาชาวไทย เทอม 1-2 เทอมละ 30,000 บาท เทอมฤดูร้อน เทอมละ 15,000 บาท ค่าดูงาน 5,000 บาท ค่าวิจัย 37,500 บาท

นักศึกษาต่างชาติ เทอม 1-2 เทอมละ 40,000 บาท เทอมฤดูร้อน เทอมละ 15,000 บาท ค่าดูงาน 5,000 บาท ค่าวิจัย 37,500 บาท

ภาคพิเศษ

นักศึกษาชาวไทย เทอม 1-2 เทอมละ เทอมละ 50,000 บาท เทอมฤดูร้อน เทอมละ 25,000 บาท ค่าดูงาน 10,000 บาท ค่าวิจัย 37,500 บาท
นักศึกษาต่างชาติ เทอม 1-2 เทอมละ เทอมละ 60,000 บาท เทอมฤดูร้อน เทอมละ 30,000 บาท ค่าดูงาน 10,000 บาท ค่าวิจัย 37,500 บาท

  • ทุนการศึกษาแรกเข้าเรียน 
    1. ทุนการศึกษา 100,000 บาทสำหรับผู้ทำคะแนนนำเสนอบทความและตอบคำถาม ได้ 80% ขึ้นไป

                   ภาคปกติ จำนวน 1 ทุน  ภาคพิเศษ 1 ทุน

          2. ทุนการศึกษาสำหรับผู้ทำคะแนนนำเสนอบทความและตอบคำถาม ได้ 70% ขึ้นไป

                   ภาคปกติ จำนวน 3 ทุน ทุนละ 30,000  บาท 

                   ภาคพิเศษ 3 ทุน ทุนละ 50,000 บาท

——————————————————-

คุณสมบัติผู้สมัคร ภาคปกติ และภาคพิเศษ 

ภาคปกติ และภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2 (หลักสูตร 2 ปี เรียนรายวิชาประมาณ 1 ปี + ทำวิทยานิพนธ์ 1 ปี)

1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาในระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ศึกษาต่อเนื่อง อย่างน้อย 4 ปี ในสาขาที่มีการศึกษาวิชาอินทรีย์เคมี หรือชีวเคมีหรือสรีรวิทยา อย่างน้อย 2 หน่วยกิต จากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50

3. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ 1. และข้อ 2. อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาได้เป็นการเฉพาะรายตามดุลยพินิจของประธานหลักหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

** ผู้ที่ยังศึกษาปริญญาตรีปีสุดท้าย สามารถสมัคร โดยใช้ รายงานผลการเรียน (grade report) แทนใบ transcript ได้ เมื่อผ่านสัมภาษณ์แล้ว นำ transcript มายื่นวันรายงานตัว ภายหลังได้

*** กรณีคุณวุฒิสาขาไม่ตรง โปรดส่ง transcript มาให้รักษาการประธานหลักสูตร (รศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม) ที่ อีเมล์ dunyaporn.tra@mahidol.edu พิจารณาก่อนสมัคร เพราะหากสมัครมาก่อน ต้องเสียค่าสมัคร 500 บาท หากคุณสมบัติไม่ผ่าน ทางมหาวิทยาลัยไม่คืนเงินค่าสมัครให้ *** 

** กรณีผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติ สามารถสมัครได้ โดยต้องมีคะแนนสอบภาษาไทยผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ภาคปกติและภาคพิเศษ แผน ข  New !! (หลักสูตร 2 ปี เรียนรายวิชาประมาณ 1.5 ปี + ทำวิทยานิพนธ์ 0.5 ปี) 

1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาในระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ศึกษาต่อเนื่อง อย่างน้อย 4 ปี ในสาขาที่มีการศึกษาวิชาอินทรีย์เคมี หรือชีวเคมีหรือสรีรวิทยา อย่างน้อย 2 หน่วยกิต จากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.5๐

3. มีประสบการณ์ทำงานด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร พิษวิทยา โภชนาการหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่างน้อย 2 ปี

5. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ 1. และข้อ 2. อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาได้เป็นการเฉพาะราย ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

** กรณีทำงานมา 1 ปีกว่าในตอนสมัครให้นับว่าเมื่อถึงสิงหาคม 67 ครบ 2 ปี ก็สมัครแผน ข ได้ กรณีที่ถึงสิงหาคม 67 ก็ยังไม่ครบ 2 ปี แนะนำให้สมัคร แผน ก มาก่อน แล้วสามารถขอเปลี่ยนแผนภายหลังในช่วงจะขึ้นปี 2 ได้

** กรณีผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติ สามารถสมัครได้ โดยต้องมีคะแนนสอบภาษาไทยผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

*** กรณีสาขาไม่ตรง / ไม่แน่ใจว่า ประสบการณ์ทำงาน ใช้ได้หรือไม่ โปรดส่ง transcript และข้อมูลประสบการณ์ทำงาน มาให้รักษาการประธานหลักสูตร (รศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม) ที่ อีเมล์ dunyaporn.tra@mahidol.edu พิจารณาก่อนสมัคร เพราะหากสมัครมาก่อน ต้องเสียค่าสมัคร 500 บาท หากคุณสมบัติไม่ผ่าน ทางมหาวิทยาลัยไม่คืนเงินค่าสมัครให้*** 

*** การย้ายระหว่างภาคปกติและภาคพิเศษหลังจากเข้ามาเรียนแล้วสามารถทำได้เมื่อศึกษาจบภาคการศึกษาแรก การเปลี่ยนแผนระหว่าง ก และ ข ในภายหลังสามารถทำได้ช่วง ท้ายปี 1 ก่อนขึ้นปี 2


หลักฐานการสมัคร

     1. หลักฐานที่ จำเป็นต้องแนบกับใบสมัครมาทุกคน

  • Transcript ของผู้สำเร็จการศึกษา (ถ้า transcript ยังไม่ออกใช้ grade report แทนได้ ก่อน แต่เมื่อสอบผ่านแล้ว ก่อนรายงานตัวเข้าศึกษาต้องส่ง transcript ภาษาอังกฤษ ตัวจริง ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยเป็นซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัยที่จบมา)
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

   2. หลักฐานเสริม

– หนังสือรับรองการทำงาน (กรณีสมัคร แผน ข) – ให้ผู้มีอำนาจลงนาม รับรองประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี กรณีทำงานมาหลายแห่ง ให้ระบุระยะเวลาทำงานมาในหนังสือด้วย

 – statement of purpose (ไม่บังคับ แต่ถ้ามีจะเป็นคะแนนบวกตอนสัมภาษณฺ์) เรียงความอธิบายแรงบันดาลใจในการสมัครเรียนหลักสูตรนี้ ความคาดหวังว่าจบหลักสูตรนี้จะนำองค์ความรู้ไปใช้ทำอะไร ประกอบอาชีพหรือใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

ค่าสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 5๐๐ บาท

 ขั้นตอนการสมัคร
1. เตรียมหลักฐาน ต่อไปนี้
– ไฟล์รูปถ่าย
– ไฟล์สำเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา กรณียังเรียนไม่จบและขอหนังสือรับรองมาไม่ทัน อาจแนบบัตรประจำตัวนักศึกษามาแทนก่อนได้
– ไฟล์ใบ Transcript / Grade Report ฉบับภาษาอังกฤษ
– ไฟล์สำเนาบัตรประชาชน
– ไฟล์สำเนาทะเบียนบ้าน
– กรณีสมัครภาคพิเศษ แผน ข ให้แนบ หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน ด้วย  – กรณีนักศึกษาต่างชาติ ต้องแนบผลการทดสอบความสามารถทางภาษาไทยด้วย
– (ถ้ามี) Statement of Purpose  (เรียงความบรรยายเหตุผลที่อยากเข้ามาเรียนหลักสูตรนี้และเมื่อจบแล้วตั้งใจนำความรู้ไปใช้ทำอะไร)
2. ลงทะเบียน เพื่อกำหนด username และ password ที่
http://www.grad.mahidol.ac.th/admission-thai/?page_name=sign-up
3. Log in ด้วย username password ที่ลงทะเบียนไว้
4. เข้าสู่หน้า กรอกข้อมูล
ระดับ: เลื่อนปุ่มสามเหลี่ยม เพื่อเลือก “ปริญญาโท”
คณะ: เลือก “สถาบันโภชนาการ”
หลักสูตร: เลือก
7402MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย ภาคพิเศษ
หรือ
7402MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย ภาคปกติ

แผนการศึกษา: ภาคปกติ เลือก “แผน ก”
ภาคพิเศษ เลือก “แผน ก วิทยานิพนธ์” หรือ “แผน ข สารนิพนธ์”


หมายเหตุ หลังจากชำระเงินแล้ว ท่านต้องแนบไฟล์ slip การโอนหรือหลักฐานการชำระเงิน เข้าระบบรับสมัคร ใบสมัครของท่านจึงจะสมบูรณ์


ติดต่อสอบถามการสมัครได้ที่ แชต messenger ทาง facebook page: พิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย หรือ Line @455uldnq

คุณดลนภา  นวมเพ็ชร์ โทร 02 800 2380 ต่อ 420 หรือ 095-6141635

อีเมล: donnapa.klo@mahidol.ac.th

สอบถามข้อมูลหลักสูตร ได้ที่ รศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม (รักษาการประธานหลักสูตร) ที่อีเมล์ dunyaporn.tra@mahidol.edu

สอบถามข้อมูลหลักสูตรภาคปกติ ได้ที่ ผศ.ดร.ปิยะ เต็มวิริยะนุกูล (เลขานุการหลักสูตรภาคปกติ) ที่อีเมล์ piya.tem@mahidol.ac.th

สอบถามข้อมูลหลักสูตรภาคพิเศษ ได้ที่ ผศ.ดร.วรงค์ศิริ เข็มสวัสดิ์ (เลขานุการหลักสูตรภาคพิเศษ) ที่อีเมล์ varongsiri.kem@mahidol.ac.th