ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย

รอบสุดท้าย 6 พฤษภาคม – 5 กรกฎาคม 2563

ระบบรับสมัครและชำระเงินจะปิด 4 ทุ่ม ของวันที่ 5 กรกฎาคม 63 หากชำระเงินไม่ทัน จะเสียสิทธิสอบ ดังนั้นโปรดสมัครภายในเวลา 1 ทุ่ม ชำระเงินและแนบ slip การชำระเงินในระบย ก่อน 4 ทุ่ม

 กำหนดการ รอบที่ 3 รอบที่ 4
1. สอบข้อเขียน ส. 16 พ.ค. 63 ส. 18 ก.ค. 63
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ อ. 19 พ.ค. 63 อ. 21 ก.ค. 63
3. สอบสัมภาษณ์ พ. 20 พ.ค. 63 พ. 22 ก.ค. 63
4. หลักสูตรส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ศ. 22 พ.ค. 63 ศ. 24 ก.ค. 63

หมายเหตุ

สอบข้อเขียน ออนไลน์
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านระบบ webex หรือ zoom


คุณสมบัติผู้สมัคร ภาคปกติ ภาคพิเศษ แผน ก แผน ข

ภาคปกติ และภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2

1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาในระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ศึกษาต่อเนื่อง อย่างน้อย 4 ปี ในสาขาที่มีการศึกษาวิชาอินทรีย์เคมี หรือชีวเคมีหรือสรีรวิทยา อย่างน้อย 2 หน่วยกิต จากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50

3. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เกณฑ์รับเข้า MU GRAD TEST 36 คะแนน (ยื่นคะแนนภายหลัง ภายใน 1 ปี หลังจากสอบเข้ามาเรียนได้แล้ว)

4. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ 1. และข้อ 2. อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาได้เป็นการเฉพาะรายตามดุลยพินิจของประธานหลักหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

หมายเหตุ ผู้สมัครรอบ 4 ต้องเคยศึกษาวิชา physiology และ biochemistry มาแล้ว

ภาคพิเศษ แผน ข

1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาในระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ศึกษาต่อเนื่อง อย่างน้อย 4 ปี ในสาขาที่มีการศึกษาวิชาอินทรีย์เคมี หรือชีวเคมีหรือสรีรวิทยา อย่างน้อย 2 หน่วยกิต จากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.5๐

3. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ยื่นคะแนนภายหลัง ภายใน 1 ปี หลังจากสอบเข้ามาเรียนได้แล้ว)

4. มีประสบการณ์ทำงานด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร พิษวิทยา โภชนาการหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่างน้อย 2 ปี

5. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ 1. และข้อ 2. อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาได้เป็นการเฉพาะราย ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

หมายเหตุ ผู้สมัครรอบ 4 ต้องเคยศึกษาวิชา physiology และ biochemistry มาแล้ว


หลักฐานการสมัคร

  • Transcript ของผู้สำเร็จการศึกษา
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 

ค่าสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 5๐๐ บาท

 

แนวข้อสอบวิชาพื้นฐาน

ข้อสอบวิชา ความรู้ด้านพิษวิทยา ชีวเคมี อาหารโภชนาการและสุขภาพ
ข้อสอบอัตนัย เชิงประยุกต์ประกอบด้วย 5 ส่วน จำนวน 27 ข้อ รวม 135 คะแนน ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง

– ส่วนวิเคราะห์ (อ่านบทคัดย่อภาษาอังกฤษแล้ว ระบุวัตถุประสงค์ ตัวแปร ผลการวิจัย)

– สรีรวิทยาและพยาธิ (การทำงานของร่างกายในการย่อยและดูดซึมสารจากอาหาร / ลักษณะของเซลล์ที่

ผิดปกติเป็นอย่างไร)

– ชีวเคมี (การแบ่งเซลล์, สังเคราะห์สารพันธุกรรม, การทำงานของโปรตีนและเอนไซม์ ที่เกี่ยวกับการย่อยและ

ดูดซึมอาหาร)

– พิษวิทยา (หลักการอาหารปลอดภัย, ระบบเอนไซม์กำจัดสารพิษในร่างกาย)

– อาหารและโภชนาการ (สมดุลของปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับ, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, มาตรฐานควบคุม

คุณภาพการผลิต, คุณสมบัติของอาหารที่เน่าเสียง่ายและไม่เน่าเสียง่าย)

 

Link สำหรับสอบภาษอังกฤษ (MU GRAD TEST)

https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?g=6

 

ขั้นตอนการสมัคร
1. เตรียมหลักฐาน ต่อไปนี้
– ไฟล์รูปถ่าย
– ไฟล์สำเนาปริญญาบัตร / หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
– ไฟล์ใบ Transcript / Grade Report ฉบับภาษาอังกฤษ
– ไฟล์สำเนาบัตรประชาชน
– ไฟล์สำเนาทะเบียนบ้าน
– กรณีสมัครภาคพิเศษ แผน ข ให้แนบ หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน
– กรณีมีเอกสารเพิ่มเติม เช่น สำเนาใบประกอบวิชาชีพ ให้เตรียมมาแนบ
– ถ้ามี Statement of Purpose  (เรียงความบรรยายเหตุผลที่อยากเข้ามาเรียนหลักสูตรนี้และเมื่อจบแล้วตั้งใจนำความรู้ไปใช้ทำอะไร)
2. ลงทะเบียน เพื่อกำหนด username และ password ที่
http://www.grad.mahidol.ac.th/admission-thai/?page_name=sign-up
3. Log in ด้วย username password ที่ลงทะเบียนไว้
4. เข้าสู่หน้า กรอกข้อมูล
ระดับ: เลื่อนปุ่มสามเหลี่ยม เพื่อเลือก “ปริญญาโท”
คณะ: เลือก “สถาบันโภชนาการ”
หลักสูตร: เลือก
“7402MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย ภาคพิเศษ”
หรือ
“7402MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย ภาคปกติ”

แผนการศึกษา: ภาคปกติ เลือก “แผน ก”
ภาคพิเศษ เลือก “แผน ก วิทยานิพนธ์” หรือ “แผน ข สารนิพนธ์”


หมายเหตุ หลังจากชำระเงินแล้ว ท่านต้องแนบไฟล์ slip การโอนหรือหลักฐานการชำระเงิน เข้าระบบรับสมัคร ใบสมัครของท่านจึงจะสมบูรณ์


ติดต่อสอบถามการสมัครได้ที่ คุณดลนภา  นวมเพ็ชร์ โทร 02 800 2380 ต่อ 420 หรือ 087 153 8872

อีเมล: donnapa.klo@mahidol.ac.th