นางสาวอะฏูฟ  เจะบือราเฮง

นางสาวอะฏูฟ เจะบือราเฮง

ได้รับทุน “จรีพร เพทพผดุงพร” ประจำปีการศึกษา 2556