นางสาวเยาวลักษณ์  รูปปัทม์

นางสาวเยาวลักษณ์ รูปปัทม์

ได้รับรางวัล “นักศึกษากิริยามารยาทงาม” ประจำปีการศึกษา 2559