กิจกรรม Soft skills ของหลักสูตร

กิจกรรม Soft skills ของหลักสูตร

บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดว่า นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรม soft skills อย่างน้อย 4 ด้าน ก่อนจบการศึกษา

โดย มีกิจกรรมให้เลือกได้ทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่

  • Health Literacy skill
  • Entrepreneurial Literacy skill
  • Communication and language skills
  • Creative and innovative skills
  • Digital Literacy skills
  • Leadership and Management skills

หลักสูตรได้จัดกิจกรรม Soft skills ด้านต่างๆ ตามนโยบายของบัณฑิตวิทยาลัย

โดยมีกิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติให้ขอเทียบเคียงตามเกณฑ์จบการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยได้ ดังนี้

  • กิจกรรม soft skills ด้าน Entrepreneurial Literacy skill: กิจกรรม “Start-up จากจุดเริ่มต้นจนเติบโตอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วย การเสวนาโดยมีวิทยากรเป็น ผู้ประกอบการ กิจการ Start-up ธุรกิจนวัตกรรมอาหารสุขภาพ จำนวน 3 บริษัท นักศึกษาร่วมพูดคุย ซักถาม เมื่อจบกิจกรรม นักศึกษาเขียน Reflective journal ส่ง ให้อาจารย์ตรวจเพื่อให้คะแนนตาม Rubric

  • กิจกรรม soft skills ด้าน Digital Literacy skill: กิจกรรม “สื่อดิจิตอลเพื่อสังคมอาหารปลอดภัย” ประกอบด้วย การอบรมออนไลน์เทคนิคการสร้างสื่อดิจิตอล และการปฏิบัติสร้างสื่อได้แก่ podcast และ infographics เพื่อเผยแพร่ลง facebook@inmutox ของหลักสูตร

ตัวอย่างผลงานอินโฟกราฟฟิกของนักศึกษาในหลักสูตร